نمونه چهار وجهی

نمونه پاندای کنکفوکار

نمونه سه وجهی

نمونه چهار وجهی